Lỗi cảm biến tiếp cận android 9 mokee mi 8 se

Xin cách khắc phục

该主题在最后一个回复创建后30天后自动关闭。不再允许新的回复。