Bug mi5s for applikasi yi cam 4k (not connect)

please fix bug Bug mi5s for applikasi yi cam (not connect)

该主题在最后一个回复创建后30天后自动关闭。不再允许新的回复。