Lỗi mokee 8.1 canro mi4w

Lỗi mokee 8.1 canro mi4w
1.0 1

#1

Lỗi NFC không tắt được và blutooth tắt khá chậm


#2

English.